Hjälp

Österåkers karta fungerar med de senaste versionerna av webbläsare.
Panorering i kartan sker genom att hålla ned muspekaren (vänster) i kartan och dra kartan i önskvärd riktning.
Att zooma in och ut i kartan kan ske genom att trycka på "+" och "-"-ikonerna i kartans övre vänstra hörn. Om musen har ett scrollhjul så kan denna även användas för att zooma in och ut i kartan.

Vid klick i kartan så kommer det fall Adresskartan är vald den fastighet eller adress som återfinns att visas i en popup-ruta.
Fyra resultat funna
Om flera fastigheter eller adresser återfinns, som i bilden ovanför, kommer dessa att visas som "(1 av 4)". Det kommer även att visas navigeringspilar i popuprutans övre högra hörn med vilka det går att hoppa till nästa respektive föregående träff.
Om popuprutan har länken "Lägg till i lista" i toppen går det att med denna lägga till fastigheten eller adressen till sökresultatet i vänsterkolumnen. Skulle fastigheten eller adressen redan finnas i sökresultate kommer istället länken "Ta bort från lista" att visas.


Om en karta är vald så kommer dess valda tematiska lager att visas i kartan. Dessa kan se olika ut beroende. I bilden nedan visas ett objekt som en grön stjärna.
Tunaborgen - grön stjärna
Vid klick på den gröna stjärna, eller de olika sätt som objekt kan visas på, kommer att visa information om objektet.
Tunaborgen - information
Här finns även möjlighet att lägga till objektet i sökresultatet i vänsterkolumnen (och även ta bort detta). Vissa objekt har en hemsida eller ett dokument, dessa kommer att presenteras som klickbara länkar.

Verktygsfält
Zooma till föregående utbredning

Zooma till föregående utbredning

Zooma till hela kartan

Zooma till hela kartan

Rita en punkt i kartan

Rita en punkt i kartan

Rita en linje i kartan

Rita en linje i kartan

Rita en polygon i kartan

Rita en polygon i kartan

Mät i kartan

Mät i kartan

Skriv text i kartan

Skriv text i kartan

Ange koordinater

Ange koordinater

Ta bort senaste objekt som lagts till i kartan

Ta bort senaste objekt som lagts till i kartan

Ta bort alla objekt som lagts till i kartan

Ta bort alla objekt som lagts till i kartan

Panel till vänster

Karta
Välj karta
Välj vilken karta du vill se. Denna kommer att läggas ovanpå bakgrundskartan.
Innehåll
Välj innehåll
Välj det innehåll du vill se från den valda kartan, det tematiska lagret döljs när bockrutan inte är synlig och visas om den är synlig.
Vissa tematiska lager är satta att inte visas när kartan väljs medan andra är valda att visas.
Om inget visas här så saknas valbart innehåll.
Sök
Sökningen fungerar på olika sätt beroende på vilken karta som är vald.
Är Adresskartan vald så är det möjligt att söka på adress eller fastighetsbeteckning, dessa måste skrivas in så exakt som möjligt.
Adress/Fastighetssökning
Resultatet kommer att visas i kartan, om ingen träff fås så visas ingenting på kartan. Sökexempel "ÅKERSBERGAVÄGEN 22".

Om en karta är vald så sker sökningen med hjälp av de tematiska lager som finns till kartan.
Välj ett tematiskt lager i den övre listboxen
Sökning i tematiskt lager
och välj sen det objekt som är intressant i den undre listboxen.
Sökning i tematiskt lager
Sökresultat
Sökresultat
De sökresultat som har lagts till hamnar i denna lista.
Ikonen med papperskorg tar bort sökresultatet från listan.
Ikonen med ett plus-tekcne visar utförligare information om sökresultat, ikonen ändras då till ett minus-tecken som döljer informationen.
Förstoringsglaset panorerar till sökresultatet i kartan.
X-ikonen döljer sökresultet i kartan och ändras då till ett "ok"-tecken som visar sökresultatet på kartan igen.
Text
Inmatning av text
Egen text kan läggas till på kartan om ikonen för text Skriv text i kartan trycks så ändras den till Skriv text i kartan och en ruta för att skriva in text visas i den vänstra kolumnen, trycker man på ikonen igen så återfår den sin ursprungliga skepnad och rutan till vänster försvinner.
Skriv text i kartan
Skriv in den text du vill ha i rutan för "Text", välj den färg du vill ha på texten samt dess storlek i listboxen. Det går även att få texten fet om checkrutan kryssas.
Vinkel, X-offset och Y-offset används för att positionera texten i förhållande till den position på kartan där musklicket placeras.
För varje klick som görs så läggs samma text ut på kartan.
Knappen "Avsluta" stänger rutan i vänster och avslutar inmatningen av text.
Koordinater
Kartan kan panoreras till de koordinater som anges i den ruta som visas på kartan när ikonen för koordinat-inmatning har valts.
Inmatning av koordinater
De koordinater som skrivs in i textrutorna används för att panorera kartan till dessa när knappen "Gå" trycks ned.
Välj det koordinatsystem som ska användas i listboxen, koordinaterna som finns i textrutorna kommer då att projiceras om till detta.
Om felaktiga, eller ogiltiga, koordinater skrivs in kan det innebära att ingen karta kan visas, då visas en rosa bakgrundsfärg i textrutorna. Försök då att rätta koordinaterna.